Regulamin sklepu internetowego www.autoplay.pl

obowiązujący od 01.06.2020 r.

 I. Postanowienia ogólne

Sprzedającym oraz operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.autoplay.pl jest Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna, ul. Cieliczańska 28, 16-030 Supraśl, NIP: 542-26-72-397, REGON 050692950, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296772 (zwany dalej „Sprzedawcą”). Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się pod adresem: ul. Wysockiego 29, 15-126 Białystok. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres email - info@autoplay.pl, telefon 507 451 157 lub 85/868 26 26 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00) zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu i zamieszczenia stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej www.autoplay.pl.

Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży internetowej, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin ten jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży, w przypadku innych ustaleń zawartych w umowie sprzedaży, te zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

Regulamin określa również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Samo złożenie zamówienia w Sklepie stanowi oświadczenie woli klienta, o chęci zawarcia takiej umowy, informacje zawarte na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym powstają w momencie przyjęcia przez Sprzedającego oferty Klienta. W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Kupującym w rozumieniu regulaminu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.

Konsumentem jest Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca jest jednocześnie administratorem strony internetowej autoplay.pl służącej e-sprzedaży, za pośrednictwem Internetu jako narzędzia komunikacji.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i zarazem jego akceptacją. Zawarcie umowy sprzedaży zobowiązuje obie strony do przestrzegania Regulaminu oraz wynikających z niego praw i zobowiązań.

Prawa i obowiązki (w tym inne stosunki cywilno-prawne które mogą z nich wyniknąć) pomiędzy Sprzedającym a Konsumentami dokonującymi zakupu w sklepie internetowym, podlegają w szczególności:

- Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

Zamówienie elektroniczne to wypełniony i przesłany przez Kupującego formularz, następnie przetworzony w systemie sprzedażowym sklepu internetowego (ewentualnie e-mail przesłany na skrzynkę e-mailową Sprzedającego zawierający stosowne informacje).

Formularz zamówienia zawiera informacje o Kupującym, specyfikację zamówionego towaru wraz z jego ceną.

Przez Towary należy rozumieć produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sklepu internetowego.

W celu poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronie sklepu, Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

                                              II. Zamówienie towaru a zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Do zakupu towaru dochodzi w momencie, gdy złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego, zgodnie z Regulaminem. Brak potwierdzenia ze strony Sprzedającego oznacza, że umowa nie doszła do skutku. Kupujący przesyłając zamówienie w formie elektronicznej Sprzedającemu, wyraża swoją wolę nabycia towaru, po określonej cenie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu. Tym samym Kupujący akceptuje konieczność udostępnienia swoich danych w sposób pełny i kompletny, do realizacji zamówienia.

W zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest podać:

- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

- Rodzaj i ilość zamawianego Towaru

- Sposób doręczenia Towaru

- Dane do faktury VAT, jeśli jest zainteresowany jej wystawieniem (w szczególności Imię i Nazwisko/Nazwę Firmy wraz z adresem, danymi kontaktowymi oraz numer NIP)

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz szkody wynikłe z niewłaściwego wypełnienia zamówienia, wynikające z błędów i niekompletnych danych po stronie Kupującego.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Pocztą elektroniczną, na adres podany przez Kupującego wysyłane jest potwierdzenie zamówienia wraz z informacjami o prawach konsumenta, w tym możliwością odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania poprawności danych na potwierdzonym zamówieniu, a w przypadku stwierdzenia niezgodności powinien on Sprzedającego o tym jak najszybciej poinformować, z zachowaniem korespondencji e-mailowej. Potwierdzone zamówienie skutkuje przygotowaniem Towaru do wysyłki, zgodnie z Regulaminem.

Na stronie sklepu internetowego udostępniony jest Regulamin zakupów. Akceptacja Regulaminu zakupów jest wymagana przy składaniu zamówienia. Kupujący potwierdza, że przeczytał Regulamin i zgadza się z jego zapisami poprzez odznaczenie odpowiedniego pola, przed wysłaniem zamówienia. Każdemu zamówieniu przypisany jest numer referencyjny. Kupujący powinien się nim posługiwać w kontaktach ze Sprzedającym.

Kupujący może jednostronnie odstąpić od umowy od momentu jej zawarcia, aż do doręczenia Towaru. Informacja o prawach Konsumenta zawarta jest pod pkt. IV Regulaminu, w szczególności o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wraz z wzorem formularza.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

- sprzedaży wysyłkowej, jeśli nie można potwierdzić zamówienia (błędny numer telefonu, abonent niedostępny, brak odpowiedzi na e-mail)

- towaru już się nie produkuje lub nie dostarcza, lub w znaczący sposób zmieniła się cena Towaru u dostawcy

W powyższych sytuacjach, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. W przypadku, kiedy Kupujący uiścił część lub całość kwoty zakupu, kwota ta zostanie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji, zwrócona.

                                          III. Cena zakupu i warunki płatności

Cena Towarów jest widoczna w sklepie internetowym.

Kupujący jest świadomy, że składając zamówienie zobowiązuje się zapłacić umowną cenę za dany Towar.

Ceny podane w sklepie są cenami aktualnie obowiązującymi. Zawierają podatek VAT. Koszty transportu nie są wliczone w cenę.

Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych, przy wskazaniu liczby sztuk objętych promocją lub zakończeniu okresu obowiązywania promocji.

Wszystkie ceny w sklepie internetowym wyrażone są w polskiej walucie tj. polskich złotych (zł).

Sprzedający zastrzega sobie możliwość pojawienia się błędu systemowego przy pokazywaniu cen Towarów: „0 zł” lub „1 zł” W takim przypadku, gdy cena prezentowana na stronie internetowej znacznie odbiega od rynkowej wartości Towaru, Sprzedający nie ma obowiązku sprzedaży Towaru po błędnej, zaniżonej cenie. Może on Kupującemu zaoferować ten sam Towar w regularnej cenie. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje regularnej ceny, może od umowy odstąpić.

Dostępne metody płatności za towar: 

A) Płatności elektroniczne realizowane przez Przelewy24 płatności elektroniczne, które są najszybszą formą zapłaty za zamówienie. Sprzedawca natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia. 

B) Płatność przy odbiorze - Klient płaci odbierając zamówiony Towar osobiście w punkcie sprzedaży pod adresem: ul. Wysockiego 29, 15-126 Białystok

C) Płatność przelewem tradycyjnym na wskazane konto bankowe : PKO 33 1020 1332 0000 1902 0029 3555

D) Płatności za pobraniem - opłata uiszczana kurierowi przy odbiorze zamówionej paczki

Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego w chwili całkowitej zapłaty za Towar. Ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia go Kupującemu.

W przypadku płatności zagranicznych, wszelkie dodatkowe opłaty z tego tytułu ponosi Kupujący.

Kupujący jest zobowiązany uregulować koszty dostawy. Koszty te są automatycznie dodawane do rachunku/faktury. Kupujący jest każdorazowo informowany o kosztach dostawy, w zależności od metody doręczenia, którą wybierze.

Warunki dostawy

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar Kupującemu zgodny co do rodzaju, jakości i w ilości określonej w umowie Sprzedaży, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie. Do zamówienia dołączony jest paragon (lub faktura na wyraźne życzenie Kupującego) oraz instrukcja użytkowania i list gwarancyjny.

Sprzedający obsługuje zamówienia sklepu internetowego w kolejności, w jakiej do niego przychodzą. Standardowy czas dostawy zamówionych Towarów wynosi 2-10 dni, od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia terminu dla wybranych Towarów..

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku pojawienia się innych, dodatkowych wymogów Kupującego, które Sprzedający uprzednio zaakceptował.

Jeśli Sprzedający nie może, z przyczyn od niego niezależnych, zrealizować zamówienia Kupującego, jest zobowiązany niezwłocznie go o tym fakcie poinformować. W terminie do 14 dni, Sprzedający jest zobowiązany zwrócić zapłaconą kwotę (lub zaliczkę), chyba że strony postanowią inaczej.

Dostawa Towaru realizowana jest pod adres, podany w zamówieniu Kupującego.

Towar w dostawie oznacza, że zamówienie zostało przekazane przewoźnikowi do transportu. Dostępne opcje transportu:

- dostawa kurierska

- punkt odbioru

Wydanie Towaru innej osobie, pod innym adresem niż adres wskazany w zamówieniu, jest możliwe jedynie na pisemną prośbę Kupującego i może wiązać się z dodatkowym kosztem, według cennika przewoźnika. Koszt ten ponosi Kupujący, będzie o nim informowany w przypadku zaistniałej sytuacji.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, bądź założenia zamówienia za pobraniem.

W przypadku nieobecności Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Towaru, oraz niemożności skontaktowania się z nim w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. Koszty ponownej dostawy kurierskiej ponosi Kupujący.

Po stronie Sprzedającego leży odpowiednie zapakowanie Towaru do transportu. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan doręczonej przesyłki i podpisać list przewozowy.

Kupujący zobowiązany jest skontrolować w obecności kuriera stan opakowania oraz ilość paczek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy bezzwłocznie zgłosić Sprzedającemu oraz spisać w obecności kuriera protokół szkody/braku w dostawie. Protokół należy przesłać e-mailem lub pocztą Sprzedającemu. Podpisanie listu przewozowego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący przyjął towar w ilości wskazanej na liście przewozowym i w dobrym stanie. Późniejsze reklamacje z tytułu braku w dostawie czy uszkodzenia w transporcie nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane.

Uniemożliwienie realizacji dostawy z winy osób trzecich (np. strajk przewoźnika) lub okoliczności kryzysowe (np. klęska żywiołowa, stan wojenny czy decyzje polityczno-gospodarcze) powoduje, że czas dostawy automatycznie wydłuża się o okres trwania takiego zdarzenia. Roszczenia Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie są w takim przypadku bezzasadne i nie będą rozpatrywane.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia, jak również odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia, Kupujący nie ureguluje zobowiązań finansowych względem Sprzedającego.

Możliwa jest dostawa Towarów do innych krajów Unii Europejskiej, a także do krajów trzecich na podstawie pisemnej umowy stron, po akceptacji dodatkowych kosztów dostawy przez Kupującego.

                          IV. Postanowienia dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

c) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.autoplay.pl, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail : info@autoplay.pl lub adres pocztowy Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna, ul. Wysockiego 29 , 15-126 Białystok. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: info@autoplay.pl lub pisemnie na adres Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna, ul. Wysockiego 29, 15-126 Białystok z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i Reklamacji”.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta

17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                    V. Możliwości i warunki polubownego rozstrzygania sporów

Kupujący, jako konsument ma prawo wystąpić do Sprzedającego z żądaniem podjęcia działań naprawczych, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu postępowania reklamacyjnego lub zaistniało podejrzenie, że Sprzedający naruszył jego prawa. Żądanie winno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności, przesłane e-mailem bądź pocztą. W przypadku odrzucenia reklamacji lub braku odpowiedzi na nią w terminie 14 dni, Kupującym ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Strony umowy zobowiązują się, że będą dążyły do rozwiązania zaistniałych sporów polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.          

          VI. Rękojmia, gwarancja, reklamacje

Sprzedający zapewnia, że sprzedaje Towar wolny od wad. Jednocześnie jest on odpowiedzialny względem klienta, jeśli takowa wada zostanie przez Konsumenta wykryta. Sprzedający nie odpowiada za wady Towaru, jeśli do ich powstania przyczynił się Konsument lub osoby trzecie.

Kupujący powinien, bez zbędnej zwłoki, poinformować Sprzedającego o wadach Towaru.

Gwarancja na Towar udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia wejścia Towaru w posiadanie Kupującego i obejmuje ona tylko Towary, które u niego zakupił.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń które:

- wynikają z normalnego użytkowania Towaru, są natury mechanicznej,

- wynikają ze zmian, modyfikacji, napraw bez wiedzy i udziału Sprzedającego, lub wbrew jego instrukcjom,

- wynikają z użytkowania niezgodnego z instrukcją, albo w celach niezgodnych z technicznymi parametrami i przeznaczeniem lub wynikające z zaniedbań Kupującego,

- zostały spowodowane działaniem czynników zewnętrznych środowiska, wynikające z niewłaściwego przechowywania,

- zostały spowodowane interwencją niewykwalifikowanej osoby, lub zmianą parametrów,

- są wynikiem elektrycznych zakłóceń, przepięć, czy wyładowań atmosferycznych,

- powstały z powodu innych okoliczności, niezależnych od sprzedającego.

5. Warunki gwarancji opisane są szczegółowo w Warunkach Reklamacji oraz podlegają regulacjom prawnym RP. Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej pocztą na adres Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna, ul. Wysockiego 29, 15-126 Białystok, Telefon: 507 451 157, lub drogą elektroniczną na adres info@autoplay.pl. Czas odpowiedzi to maksymalnie 30 dni. Przy składaniu reklamacji wymagany jest dowód zakupu. 

6. Kupujący traci możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w przypadku gdy Towar został przez niego uszkodzony lub zniszczony.

7. Zwrot niekompletnego, uszkodzonego Towaru, bez opakowania lub noszącego ślady użytkowania nie zostanie przyjęty. Towar zostanie zwrócony Kupującemu.

   VII. Ochrona danych osobowych

1. Rejestracja w sklepie internetowym autoplay.pl wymaga akceptacji oraz pouczenia Kupującego lub Konsumenta o przetwarzaniu jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Kupującego lub Konsumenta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej :RODO.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna ul. Cieliczańska 28, 16-030 Supraśl, NIP: 542-26-72-397.

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych skontaktuj się z administratorem: tel. 507 451 157 lub 85/868 26 26, E-mail: info@autoplay.pl lub na adres wskazany w pkt. 2.

4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Sklepu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( za zgodą osoby przetwarzamy dane w zakresie i w celu udzielonej zgody ), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obsługa i realizacja zamówień składanych w Sklepie, w tym reklamacji oraz obsługa działań Kupującego lub Konsumenta w ramach Sklepu ), art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( wypełnienie zobowiązań podatkowych i rachunkowych administratora ),art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( obrona przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń, kontakt z klientem, co stanowi uzasadniony interes administratora ).

5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (j) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (k) historia zakupów i wybierane linki, (l) dla Kupującego nie będącego Konsumentem nr NIP, (ł) dla Kupującego nie będącego Konsumentem jego nazwę (firmę), (m) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, rodzaj transakcji (n) jeśli Kupujący lub Konsument zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w związku z realizacją zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kupującego lub Konsumenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Korzystając ze Sklepu Kupujący lub Konsument wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

8. Kupujący lub Konsument ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres info@autoplay.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją skorzystania z uprawnień opisanych powyżej może być brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

10. Kupujący lub Konsument mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W konsekwencji niepodanie Danych Osobowych przez Kupującego lub Konsumenta skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez nich z usług świadczonych przez Sprzedawcę  w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

12. Dane Osobowe Kupującego lub Konsumenta są przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

13. Sprzedawca uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

14. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Sprzedawca świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

15. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:

a) nazwa użytkownika,

b) imię i nazwisko,

c) adres pocztowy,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

16. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez Użytkownika.

      VIII. Postanowienia szczególne 

Korespondencja i dokumenty przesłane pocztą elektroniczną uważa się za doręczone w momencie udanego wysłania wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej Sprzedającego na adres e-mail odbiorcy, z wyłączeniem sytuacji gdy serwer poczty odbiorcy prześle informację o niemożności doręczenia poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail odbiorcy. 

 IX. Postanowienia końcowe

Zmiany przepisów prawa, w wyniku których jakikolwiek paragraf/punkt Regulaminu staje się niezgodny z obowiązującym ustawodawstwem, nie unieważnia umowy między Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu i dostosowanie ich do wykładni prawa w terminie 10 dni roboczych, o ile nie uzgodniono inaczej.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza, że Kupujący zapoznał się i zgadza się z warunkami Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zobowiązuje się zamieścić stosowną informację na stronie internetowej sklepu wraz z informacją od kiedy obowiązywał będzie Regulamin w zmienionej treści.

Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest na stronie: autoplay.pl

Śledź nas na Facebooku